டைட்டானிக் படத்தில் காணாத முக்கிய தவறுகள்!...

Published:Wednesday, 10 April 2013, 07:22 GMTUnder:Entertainment

உலக சினிமா வரலாற்றைப் புரட்டிப் போட்ட திரைப்படமான டைட்டானிக் படத்தில் சில முக்கிய தவறுகளும் விடப்பட்டுள்ளன. அந்த தவறுகள் என்னவென்று நீங்களும் காணலாம்.

Back to HomePrintReport UsShare with Friends
Advertisement
Find us on
Follow us
அனைத்து இணையத்தளங்களும் ஒரே பார்வையில்