இணையத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள மிஷெலின் நடனம்...

Published:Tuesday, 05 March 2013, 05:25 GMTUnder:Celebrity

ஒபாமாவின் மனைவி மிஷல் தான் ஒரு ஜனாதிபதியின் மனைவி என்று இல்லாமல் மிகவும் இயல்பாகவும், எதார்த்தமாகவும் இருக்கிறார். ஒரு டாக் ஷோவின் போது மிஷலும், நிகழ்ச்சியை நடத்திய ஜிம்மி பாலோனும் சேர்ந்து போட்ட நடனமே, தற்போது இணையத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Back to HomePrintReport UsShare with Friends
Advertisement
Find us on
Follow us
அனைத்து இணையத்தளங்களும் ஒரே பார்வையில்