இது வாயா இல்லை வங்காள விரிகுடாவா?

Published:Wednesday, 19 September 2012, 07:12 GMTUnder:Adventure

உலகிலேயே மிகவும் பெரிய வாயைக் கொண்டவர் என்ற பெருமையை தன்வசப்படுத்தியுள்ளார் அங்கோலா நாட்டைச்சேர்ந்த பிரான்ஸிஸ்கோ டொமிங்கோ என்பவர்.

இவரது வாயானது 6.69 அங்குலத்திற்கு அகலமானதுடன் ஒரு கொகா கோலா ரின்னை வாயினுள் திணிக்க முடியும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Back to HomePrintReport UsShare with Friends
Talent News
More
Advertisement
Find us on
Follow us
அனைத்து இணையத்தளங்களும் ஒரே பார்வையில்