போர்த்துக்​கல் தலைநகரத்தின் புகைப்படத் தொகுப்பு

Published:Sunday, 12 August 2012, 10:57 GMTUnder:Leisure

போர்த்துக்கல் நாட்டின் தலைநகரமாகவும், மிகப் பெரிய நகரமும் லிஸ்பன் ஆகும். மேலும் 2.8 மில்லியன் மக்கள் வசிக்கும் இந்த லிஸ்பன் நாட்டின் அழகினைப் படத்தில் காணலாம்.

Back to HomePrintReport UsShare with Friends
Talent News
More
Advertisement
Find us on
Follow us
அனைத்து இணையத்தளங்களும் ஒரே பார்வையில்