நீங்கள் இவ்வளவு உயரத்தில் உடற்பயிற்சி செய்வீர்களா?

Published:Thursday, 09 August 2012, 09:10 GMTUnder:Adventure

ரஷ்யாவைச் சேர்ந்த முஸ்டாங் என்ற இளைஞர் 360 அடி உயரமுடைய கோபுரத்தில் 110 அடி உயரத்திலிருந்து உடற்பயிற்சி மேற்கொள்வதைக் காணொளியில் காணலாம்.

Back to HomePrintReport UsShare with Friends
Talent News
More
Advertisement
Find us on
Follow us
அனைத்து இணையத்தளங்களும் ஒரே பார்வையில்