எப்படியெல்லாம் மாற்றி யோசிக்கிறாங்க!

Published:Thursday, 09 August 2012, 08:37 GMTUnder:Entertainment

பூரணமான மனிதனை உருவாக்குவதில் புத்தகங்கள் பெரும் பங்கு வகிக்கின்றன. இப்படிப்பட்ட உன்னதமான புத்தகங்களை ஒழுங்குபடுத்தி வைப்பதற்கு பல்வேறு விதமான அடுக்குகளை வடிவமைத்து பயன்படுத்துவர்.

ஆனால் வித்தியாசமான சிந்தனை கொண்ட சிலர் வீண்விரயத்தைத் தவிர்த்து அவற்றை எப்படியெல்லாம் புத்தகங்களை பராமரிப்பதற்கு பயன்படுத்துகின்றார்கள் பாருங்கள்.

Back to HomePrintReport UsShare with Friends
Advertisement
Find us on
Follow us
அனைத்து இணையத்தளங்களும் ஒரே பார்வையில்