நீருக்குள் இப்படியொரு நடனமா?

Published:Thursday, 09 August 2012, 06:56 GMTUnder:Living

நீச்சல், உடல் பயிற்சி, ஆட்டம் ஆகியவற்றின் ஒரு கலவையாக தண்ணீருக்குள் மேற்கொள்ளப்படுகின்ற ஒரு வகை நடனம் தான் ஒத்திசை நீச்சல் நடனம் என்ற பெயரால் அறியப்படுகின்றது.

இசைக்கு ஏற்றால் போல ஆடப்படும் இந்நடனத்தினை மேற்கொள்வது இலேசான காரியம் அல்ல. நுட்பமான நீச்சல் தெரிந்தவர்களாகவும், சிறந்த வலிமை, பொறுமை, சகிப்புத் தன்மை, நெகிழ்ச்சித் தன்மை, கலைத்துவம், சரியான நேர நுட்பம், அசாதாரண மூச்சுக் கட்டுப்பாடு உடையவர்களாகவும் உள்ளவர்களால் மாத்திரமே ஒத்திசை நீச்சல் நடனத்தை மேற்கொள்ள முடியும்.

லண்டன் ஒலிம்பிக் போட்டியில் ஒரு முக்கியமான அம்சமாக கடந்த 05 ஆம் திகதி இந்த ஒத்திசை நடனம் மேற்கொள்ளப்பட்டது.

Back to HomePrintReport UsShare with Friends
Talent News
More
Advertisement
Find us on
Follow us
அனைத்து இணையத்தளங்களும் ஒரே பார்வையில்