இந்த செயற்கை 'பீச்'சிற்கு செல்ல நீங்கள் தயாரா?

Published:Sunday, 05 August 2012, 08:45 GMTUnder:Entertainment

பிரான்ஸின் தலைநகர் பாரிஸில் உள்ள செய்ன் ஆற்று ஓரத்தில் சுற்றுலா பயணிகளுக்காக செயற்கை பீச் அமைக்கப்பட்டு உள்ளது. இந்த செயற்கை பீச்சின் அழகினைப் புகைப்படத்தில் காணலாம்.

Back to HomePrintReport UsShare with Friends
Advertisement
Find us on
Follow us
அனைத்து இணையத்தளங்களும் ஒரே பார்வையில்