என்னைப் பார்த்தால் உங்களுக்கு பாவமா தெரியவில்லையா?

Published:Sunday, 05 August 2012, 06:48 GMTUnder:Pets & Animals

செல்லப்பிராணிகளாக வளர்க்கப்படும் பூனைகள் சிலவற்றை வினோதமான முறையில் குழப்ப முற்பட்ட வேளை படம்பிடிக்கப்பட்ட காட்சிகளை உள்ளடக்கியதே இக்காணொளியாகும்.

பின்னணி இசையையும், மின்குமிழ் ஒளியினையும் பயன்படுத்தி எப்படியெல்லாம் பூனைகளைக் குழப்புகின்றார்கள் பாருங்கள்.

Back to HomePrintReport UsShare with Friends
Talent News
More
Advertisement
Find us on
Follow us
அனைத்து இணையத்தளங்களும் ஒரே பார்வையில்