மீன் பிடிப்பதற்கு இப்படியெல்லாமா யோசிப்பார்கள்!

Published:Thursday, 02 August 2012, 12:58 GMTUnder:Entertainment

வெடிகுண்டு போட்டு மீன் பிடிப்பது ஆபத்தான காரியம் தான். அதற்காக போடத் தெரியாதவர்கள் வெடிகுண்டு போட்டு மீன்பிடித்தால் இப்படித்தான் இருக்கும்.

Back to HomePrintReport UsShare with Friends
Advertisement
Find us on
Follow us
அனைத்து இணையத்தளங்களும் ஒரே பார்வையில்