வியப்பில் ஆழ்த்தும் முப்பரிமாண ஓவியங்கள்

Published:Tuesday, 24 July 2012, 10:16 GMTUnder:Entertainment

சீனாவில் முப்பரிமாண ஓவியங்களின் கண்காட்சி ஒன்று இடம்பெற்றுள்ளது. இங்கு பார்வைக்கு வைக்கப்பட்டிருந்த ஓவியங்கள் யாவும் பார்ப்போரை மேஜிக் போன்று மாயையில் ஆழ்த்தும் ஆற்றல்களை உள்ளடக்கியதாக அமைந்துள்ளது.

Back to HomePrintReport UsShare with Friends
Talent News
More
Advertisement
Find us on
Follow us
அனைத்து இணையத்தளங்களும் ஒரே பார்வையில்