50,000 தேனீக்களை காப்பாற்றிய சாதனை மனிதர்

Published:Sunday, 15 July 2012, 14:10 GMTUnder:Pets & Animals

தனது வீட்டுச்சுவரின் உட்புறத்தில் கட்டப்பட்டிருந்த தேன் கூட்டையும், தேனீக்களையும் தைரியமாக ஒருவர் எப்படி காப்பாற்றுகிறார் என்பதை இந்த வீடியோவில் காணலாம்.

Back to HomePrintReport UsShare with Friends
Advertisement
Find us on
Follow us
அனைத்து இணையத்தளங்களும் ஒரே பார்வையில்