இந்த பாட்டிக்கு மற்றவர்களின் உதவியை பெறுவதற்கு இவ்வளவு கோபமா!

Published:Saturday, 14 July 2012, 05:49 GMTUnder:Entertainment

பொதுவாக வயதானவர்கள் சாலையை கடக்க முடியாமல் தவிக்கும் நிலையில் சிலர் உதவி செய்வது வழமையான விடயம்தான். ஆனால் இங்கு காணப்படும் பாட்டிக்கு உதவியைப் பெற்றுக்கொள்வது பிடிக்காத ஒன்றாக இருக்கிறது.

Back to HomePrintReport UsShare with Friends
Advertisement
Find us on
Follow us
அனைத்து இணையத்தளங்களும் ஒரே பார்வையில்