சாப்பாட்டிற்காக கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லும் செல்லப்பிராணிகள்

Published:Saturday, 14 July 2012, 05:21 GMTUnder:Pets & Animals

செல்லப்பிராணியாக வளர்க்கப்படும் நாய்கள் தனக்காக வழங்கப்பட்ட உணவிற்காக கடவுளுக்கு நன்றியைத் தெரிவித்துவிட்டு பின்பு உணவு உண்ணும் காட்சியினைக் காணொளியில் காணலாம்.

Back to HomePrintReport UsShare with Friends
Talent News
More
Advertisement
Find us on
Follow us
அனைத்து இணையத்தளங்களும் ஒரே பார்வையில்