வியக்கும் மாயாஜால வித்தையில் அசத்தும் மனிதன்

Published:Friday, 13 July 2012, 07:21 GMTUnder:Adventure

இரு அடுக்குகளில் காணப்படும் மது கிண்ணங்களுக்கு அடியில் மேசையின் மேல் விரிக்கப்பட்டிருக்கும் துணியினை மிகவும் புத்திசாலித்தனமாக Yo Yo-வின் மூலம் எடுத்து அசத்தும் மனிதன்.

Back to HomePrintReport UsShare with Friends
Talent News
More
Advertisement
Find us on
Follow us
அனைத்து இணையத்தளங்களும் ஒரே பார்வையில்