உலக சாதனை படைத்த ரப்பர் மனிதன்

Published:Saturday, 07 July 2012, 12:34 GMTUnder:Adventure

பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் மனிதர்கள் தன்னுடைய திறமையினை வெளிப்படுத்தி சாதனையை நிகழ்த்தி வருகின்றனர். அதே போல் இங்குள்ள மனிதர் தன்னுடைய உடம்பினை ரப்பராக வளைத்து செய்யும் மாயாஜாலம் உலக சாதனைப் படைத்துள்ளது.

Back to HomePrintReport UsShare with Friends
Advertisement
Find us on
Follow us
அனைத்து இணையத்தளங்களும் ஒரே பார்வையில்