மிரள வைக்கும் நாக்கினைக் கொண்டிருக்கும் வௌவால்

Published:Saturday, 07 July 2012, 11:26 GMTUnder:Pets & Animals

பாலூட்டிகளில் பறக்கவல்ல ஒரே விலங்காக காணப்படும் வௌவால் தனது நாக்கினைக் கொண்டு செயல்படும் விதம் காண்பவர்களை மிரள வைக்கிறது.

Back to HomePrintReport UsShare with Friends
Talent News
More
Advertisement
Find us on
Follow us
அனைத்து இணையத்தளங்களும் ஒரே பார்வையில்