அழகாக சறுக்கு விளையாடும் பாண்டா கரடிகள்

Published:Saturday, 07 July 2012, 06:47 GMTUnder:Pets & Animals

இங்கு காணப்படும் பாண்டா கரடிகள் சிறு வயதிலேயே தாயை இழந்து பராமரிப்பாளர் அரவணைப்பில் வளர்கின்றன. அவ்வாறு வளரும் பாண்டாகரடிகள் தனது பராமரிப்பாளருடன் அழகாக சறுக்கு விளையாடி அசத்துகின்றன.

Back to HomePrintReport UsShare with Friends
Talent News
More
Advertisement
Find us on
Follow us
அனைத்து இணையத்தளங்களும் ஒரே பார்வையில்