மரணத்தின் விழிம்பில் விளையாடும் குழந்தை

Published:Saturday, 07 July 2012, 05:47 GMTUnder:Entertainment

தனது குழந்தை சுமார் 100 அடி உயரமான கட்டிடத்தின் பால்கனி மீது ஏறி மரணத்தின் விழிம்பில் விளையாடிக் கொண்டிருப்பதைக் கூட கவனிக்காமல் பொறுப்பற்ற நிலையில் காணப்படுகின்றனர் சில பெற்றோர்கள்.

Back to HomePrintReport UsShare with Friends
Advertisement
Find us on
Follow us
அனைத்து இணையத்தளங்களும் ஒரே பார்வையில்