முழு பன்றியை விழுங்கும் அனகோண்டா

Published:Friday, 06 July 2012, 10:13 GMTUnder:Pets & Animals

அனகோண்டாக்கள் தென் அமெரிக்க மித வெப்பக் காடுகளில் காணப்படும் உலகிலேயே மிகப் பெரிய பாம்பாகும். பெரும்பாலும் நீரிலேயே வாழும் இவை குறிப்பாக அமேசான் ஆறு போன்ற இடங்களில் காணப்படுகின்றன.

Back to HomePrintReport UsShare with Friends
Talent News
More
Advertisement
Find us on
Follow us
அனைத்து இணையத்தளங்களும் ஒரே பார்வையில்