கோழி தயாராகும் முறை

Published:Friday, 06 July 2012, 06:14 GMTUnder:Pets & Animals

அநேக அசைவ பிரியர்களின் விருப்ப உணவாக விளங்கும் கோழி தயாராகும் முறையினை காணொளியில் காணலாம்.

Chicken Preperation

Back to HomePrintReport UsShare with Friends
Advertisement
Find us on
Follow us
அனைத்து இணையத்தளங்களும் ஒரே பார்வையில்