சிறுமியின் கண்களில் உதிரும் பளிங்கு கற்கள்

Published:Friday, 29 June 2012, 08:33 GMTUnder:Invention

நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் உலகில் நம்பமுடியாத எத்தனையோ விசித்திரங்கள் காணப்படுகின்றன.

லெபனானைச் சேர்ந்த சிறுமிக்கு கண்களிலிருந்து பளிங்கு கற்கள் உதிர்கின்றது. ஆனால் இதனால் சிறுமியின் கண்களுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை என்று கூறப்படுகிறது.

Back to HomePrintReport UsShare with Friends
Talent News
More
Advertisement
Find us on
Follow us
அனைத்து இணையத்தளங்களும் ஒரே பார்வையில்