சுவாரஸ்யமாக ரோஸ்பெர்ரி பழத்தினை உட்கொள்ளும் ஆமை

Published:Wednesday, 27 June 2012, 07:16 GMTUnder:Pets & Animals

மெதுவாக நகர்ந்து செல்லும் ஆமைகளை பொதுவாக தூரத்தில் இருந்து தான் ரசிக்க முடியும். அருகே சென்றால் தன் ஓட்டினுள் தலையினை இழுத்துக் கொள்ளும். ஆனால் இங்கு காணப்படும் சிறிய ஆமை ஒன்று சுவாரஸ்யமாக ராஸ்பெர்ரி பழத்தினை உட்கொள்கிறது.

Back to HomePrintReport UsShare with Friends
Advertisement
Find us on
Follow us
அனைத்து இணையத்தளங்களும் ஒரே பார்வையில்