நம்பமுடியாத அட்டைப் பெட்டி சிற்பங்கள்

Published:Monday, 25 June 2012, 10:41 GMTUnder:Invention

இத்தாலியில் Udine என்னுமிடத்தில் வசிக்கும் கிரிஸ் கில்மோர் என்பவர் அட்டைப் பெட்டி மற்றும் பசையினை வைத்து நம்பமுடியாத அளவிற்கு சிற்பங்களை செய்து அசத்தியுள்ளார்.

Back to HomePrintReport UsShare with Friends
Talent News
More
Advertisement
Find us on
Follow us
அனைத்து இணையத்தளங்களும் ஒரே பார்வையில்