ஆபத்தினை எதிர்கொண்டிருக்கும் பாறைகள்

Published:Friday, 22 June 2012, 11:57 GMTUnder:Entertainment

சமநிலையில் எடை குறைந்து காணப்படும் பொருளின் மேல் மற்றொரு பொருளை வைத்தால் ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டத்திற்கு பின்பு அது கீழே விழுந்துவிடும். ஆனால் இங்கு காணப்படும் பாறைகள் அளவினை பொருட்படுத்தாமல் ஒன்றின் மேல் ஒன்றாக அமைந்து அழகாக காணப்படுவதைக் காணலாம்.

Back to HomePrintReport UsShare with Friends
Talent News
More
Advertisement
Find us on
Follow us
அனைத்து இணையத்தளங்களும் ஒரே பார்வையில்