உங்கள் பெயருக்கு அர்த்தம் தெரிய வேண்டுமா?

Published:Wednesday, 20 June 2012, 12:35 GMTUnder:General

உங்கள் பெயரில் உள்ள ஒவ்வொரு எழுத்திற்கான அர்த்தம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. எழுத்திற்கான விளக்கங்களை இணைத்தால் உங்களை பற்றி நீங்களே தெரிந்துக்கொள்ளலாம்.

Example:WONDOR

W = You like your privacy.

O = You are very open-minded.

N = You like to work, but you always want a break.

D = You have trouble trusting people.

O = You are very open-minded.

R = You are a social butterfly.

A = You can be very quiet when you have something on your mind.

= You are always cautious when it comes to meeting newpeople .

C = You definitely have a partier side in you, don't be shy to show it.

D = You have trouble trusting people.

= You are a very exciting person.

F = Everyone loves you.

G = You have excellent ways of viewing people.

H = You are not judgmental.

= You are always smiling and making others smile.

J =Jealously.

K = You like to try new things.

L = Love is something you deeply believe in.

M = Success comes easily to you.

N = You like to work, but you always want a break.

O = You are very open-minded.

P = You are very friendly and understanding.

Q = You are a hypocrite.

R = You are a social butterfly.

S = You are very broad-minded.

T = You have an attitude, a big one.

U = You feel like you have to equal up to people's standards.

V = You have a very good physique and looks.

W = You like your privacy.

X =You never let people tell you what to do.

Y = You cause a lot of trouble.

Z = You're always fighting with someone.

Back to HomePrintReport UsShare with Friends
Talent News
More
Advertisement
Find us on
Follow us
அனைத்து இணையத்தளங்களும் ஒரே பார்வையில்