பசுமையாக காட்சியளிக்கும் கார்

Published:Wednesday, 20 June 2012, 06:10 GMTUnder:Entertainment

நாம் குடியிருக்கும் பகுதி மிகவும் பசுமையான புல்வெளியாக காணப்பட்டால் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். ஆனால் இவர்கள் காரினையே பசுமையான புல்வெளியாக மாற்றி இருப்பதைக் காணலாம்.

Back to HomePrintReport UsShare with Friends
Advertisement
Find us on
Follow us
அனைத்து இணையத்தளங்களும் ஒரே பார்வையில்