18ம் நூற்றாண்டின் ஆடம்பரமான அரண்மனை

Published:Saturday, 16 June 2012, 11:45 GMTUnder:Entertainment

18ம் நூற்றாண்டில் காணப்பட்ட caserta என்ற அரண்மனை இத்தாலியில் காணப்படுகிறது. பலவிதமான சிற்பங்களுடன் காணப்படும் இந்த அரண்மனை ஐரோப்பிய கண்டத்தில் மிகப்பெரிய கட்டிடங்களில் இதுவும் ஒன்றாகும்.

Back to HomePrintReport UsShare with Friends
Talent News
More
Advertisement
Find us on
Follow us
அனைத்து இணையத்தளங்களும் ஒரே பார்வையில்