மனிதர்களுடன் குதித்து விளையாடும் டால்பின்கள்

Published:Monday, 11 June 2012, 11:05 GMTUnder:Pets & Animals

மனிதர்களுடன் நன்கு பழகும் டால்பின்கள் ஆழம் குறைவான பகுதிகளில் அதிகம் காணப்படுகின்றன. இங்கு மனிதர்களுடன் சந்தோஷமாக விளையாடும் டால்பின்களின் காணொளியைக் காணலாம்.

Back to HomePrintReport UsShare with Friends
Advertisement
Find us on
Follow us
அனைத்து இணையத்தளங்களும் ஒரே பார்வையில்