பறந்து செல்லும் பந்தயக் கார்

Published:Monday, 11 June 2012, 09:18 GMTUnder:Sport

பொதுவாக பந்தயத்தில் கலந்து கொள்ளும் கார்கள் அதிகமான வேகத்தினை மேற்கொண்டு பயணம் செய்வது வழக்கம். இங்கு காணப்படும் கார்கள் வேகமாக செயல்படுவதுடன், பந்தயத்தில் பறந்து செயல்படுகின்றன.

Back to HomePrintReport UsShare with Friends
Talent News
More
Advertisement
Find us on
Follow us
அனைத்து இணையத்தளங்களும் ஒரே பார்வையில்